УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект DTP3-656-1.2. D-CARE „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството“

      Проект DTP3-656-1.2. D-CARE „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството“ е съфинансиран по програма INTERREG Danube Transnational, Приоритетна ос 1 „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, СЦ 1.2 „Увеличаване на уменията и знанията за бизнес и социалните иновации“.

      Целта на проекта е да увеличи компетентността, да изгради капацитет и да подкрепи социалните иновации в Дунавския регион чрез създаване на транснационална мрежа за сътрудничество, която ще създаде, тества и внедри модела на иновативни учебни среди в 9 дунавски региона. Целта на този проект е да улесни създаването, валидирането и внедряването на услуги за интелигентни грижи, които ще укрепят и интегрират регионалните системи за социални и здравни грижи, с цел подобряване на компетентностите и генериране на иновативни социални и здравни модели (нови бизнес модели, нов бизнес , нови работни места, нови умения). Проектът D-CARE подкрепя социалните иновации в Дунавския регион, тъй като има за цел да генерира и внедри интелигентни услуги за грижа за възрастни хора с хронични заболявания и когнитивни увреждания като решение за справяне с предизвикателствата и нуждите по отношение на интегрираните грижи и социалното включване на възрастните хора на възраст между 55 и 80 години.

      Проектът адресира горе споменатите обществени предизвикателства чрез трите си основни стълба за действие:
            1) Иновативни учебни мрежови среди
            2) Пилотни програми за интелигентна грижа, внедрени в 5 региона на проекта за разработване, тестване, валидиране и внедряване на модели за интелигентна грижа
            3) Транснационален център за изучаване на политики за разработване на политики за интелигентни грижи
      В резултат на дейностите от проекта D-CARE, 9 държави от Дунавския регион ще имат подобрен капацитет и умения, за да отговорят на нуждите от заетост на населението, а възрастните хора ще получат нови услуги за интелигентни грижи.
      
      Консорциумът по проекта се състои от 27 партньори по проекта от 9 държави от Дунавския регион и обединява национални и регионални, публични и частни организации и университети.

      Водещ партньор:
• Университет по медицина и фармация "Юлиу Хатеган" Клуж-Напока, Румъния

      Партньори:
• Асоциация " Dr. Vasile Micu", Румъния
• Национална асоциация за управление на човека, Унгария
• Кметство на град Каба, Унгария
• DBH Инвестиционен фонд за рисков капитал публично дружество с ограничена отговорност, Унгария
• Асоциация „CedarNet”, Унгария
• Университет „Ян Евангелиста Пуркине” в Усти над Лабе, Чехия
• Доброволчески център, Чехия
• BioLAGO e.V., Германия
• Grunderschiff UG (ограничена отговорност) & Co. KG, Германия
• Университет в Любляна, Словения
• RDA Green Karst, ltd., Словения
• Община Илирска Бистрица, Словения
• Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна, България
• Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“, България
• Johanniter Austria Научни изследвания и образование, Австрия
• UIV – Градски иновации Виена, Австрия
• Град Приедор, Босна и Херцеговина
• Търговско-промишлена камара на регион Баня Лука, Босна и Херцеговина
• Публична медицинска санитарна институция Институт по онкология, Молдова

      Асоциирани стратегически партньори:
• Кметство Клуж-Напока, Румъния
• Местна група за действие Бърди-Вълтава, Чехия
• Кметство Ловошице, Чехия
• Общинска служба Тиса, Чехия
• Община Аксаково, България
• INNOVA Észak-Alföld Агенция за регионално развитие и иновации, Унгария
• Дом за стари хора Баня Лука, Босна и Херцеговина

      Периодът на изпълнение на дейностите по проекта е 30 месеца - от 01.07.2020 г. до 31.12.2022 г.

      Общият бюджет е: 2 648 285,00 евро
      ERDF: 2 054 556,25 евро
      IPA: 107 440,00 евро
      ENI: 89 046,00 евро

      За повече информация посетете http://www.interreg-danube.eu/d-care.

      Проект, съфинансиран от фондове на Европейския съюз (ERDF, IPA, ENI).


ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни