УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled


ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

Договор № 318/19.08.2014 г. за разработване на Общинска стратегия за социално включване на етническите малцинства на община Аксаково за периода 2014-2020 г. с община Аксаково, по проект №BG051РО001-7.0.07-0049-С0001 „Партньорство за равни възможности” по
Договор № 318/19.08.2014 г. за разработване на Общинска стратегия за социално включване на етническите малцинства на община Аксаково за периода 2014-2020 г. с община Аксаково, по проект №BG051РО001-7.0.07-0049-С0001 „Партньорство за равни възможности” по

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020 ГОДИНА
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020 ГОДИНА

Проект ClimAd - „Адаптирането към климатичните промени – възможности за устойчиво развитие”
Проект ClimAd - „Адаптирането към климатичните промени – възможности за устойчиво развитие”

Проект INNOMOT
Проект INNOMOT "Подобряване на регионалните политики чрез подкрепа и мотивиране на МСП за внедряване на нетехнологични иновации"

 Проект BlasNet „Черноморска мрежа за регионално сътрудничество”
Проект BlasNet „Черноморска мрежа за регионално сътрудничество”

Проект COLUMBUS 3 „Насърчаване на мобилността на млади предприемачи”
Проект COLUMBUS 3 „Насърчаване на мобилността на млади предприемачи”

Проект INOLINK “Свързване на територията чрез иновационна мрежа”
Проект INOLINK “Свързване на територията чрез иновационна мрежа”

Проект „Създаване на мрежова структура за подкрепа на местни МСП в България и Румъния в сектора на високите технологии чрез МСП от регион Лигурия
Проект „Създаване на мрежова структура за подкрепа на местни МСП в България и Румъния в сектора на високите технологии чрез МСП от регион Лигурия

Проект “Насърчаване на предприемачеството сред младите специалисти”
Проект “Насърчаване на предприемачеството сред младите специалисти”

Проект REGIOCLIMA „Регионално сътрудничество за адаптиране към климатичните промени”
Проект REGIOCLIMA „Регионално сътрудничество за адаптиране към климатичните промени”

Проект ”Проектиране и разработване на качествено нова система за автоматизирано наблюдение, анализ и представяне на състоянието на водните басейни (водосбори) на територията на България”
Проект ”Проектиране и разработване на качествено нова система за автоматизирано наблюдение, анализ и представяне на състоянието на водните басейни (водосбори) на територията на България”

Проект “Нови екологично и икономически ефективни модели за изграждане на нови хидротехнически и инфраструктурни обекти”
Проект “Нови екологично и икономически ефективни модели за изграждане на нови хидротехнически и инфраструктурни обекти”

Проект „Създаване на Център за трансфер на морски технологии”
Проект „Създаване на Център за трансфер на морски технологии”

Проект “Подкрепа на предприемачеството за иновации в Североизточния регион на планиране – ключов елемент за развитие на икономика на знанието в гражданското общество”
Проект “Подкрепа на предприемачеството за иновации в Североизточния регион на планиране – ключов елемент за развитие на икономика на знанието в гражданското общество”

Проект InnoSME “Насърчаване участието на иновативни фирми от сектор ИКТ в национални и регионални мрежи по Седма рамкова програма и програма „Конкурентоспособност и иновации” на ЕК”
Проект InnoSME “Насърчаване участието на иновативни фирми от сектор ИКТ в национални и регионални мрежи по Седма рамкова програма и програма „Конкурентоспособност и иновации” на ЕК”

Проект „Създаване на Регионален инвестиционен център – Варна”
Проект „Създаване на Регионален инвестиционен център – Варна”

Проект „Евро офис услуги - отваряне на международните пазари за малки иновативни фирми”
Проект „Евро офис услуги - отваряне на международните пазари за малки иновативни фирми”

Проект “Регионална иновационна стратегия на СИРП”(NE-BG RIS)
Проект “Регионална иновационна стратегия на СИРП”(NE-BG RIS)

Страница: 1 от 2


Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2023, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни