УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
АНАЛИЗИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Проект RE-FEM "Подкрепа за жените предприемачи за постигане на устойчивост след пандемията"
Национален отчет за проучване на състоянието на жените предприемачи в България (2023) (ENG)

Проект D-CARE "Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството“
Практическо ръководство за добри практики за политически инструменти за подкрепа на интелигентните грижи (2022) (ENG) 
Регионален план за действие за разработване и внедряване на услуги за интелигентна грижа (2022) (ENG) 

Проект  ATU 2019-1-BG01-KA203-062530 “Достъп до университети за хора с увреждания”

Услуги за подкрепа на студенти с увреждания Достъп до университетите за хора с увреждания ATU (2020)
Модел за повишаване на осведомеността във ВУЗ (2021)
Модел за повишаване на осведомеността във ВУЗ_обмяна на опит (2021)

Проект WOMEN IN BUSINESS "Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион"
Транснационален анализ на състоянието на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион (2018) (ENG)
Анализ на политиките и законодателната рамка за подкрепа на предприемачеството за млади жени в Дунавския регион (2019) (ENG)
Наръчник за добри практики за подкрепа на предприемачеството сред младите жени (2020)
Препоръки за промяна на политиките за подкрепа на предприемачеството сред младите жени - пълен текст (2021)
Препоръки за промяна на политиките за подкрепа на предприемачеството сред младите жени - резюме (2021)
Анализ на последиците от COVID-19 върху жени предприемачи в Дунавския регион (2021) (ENG)
Транснационален анализ на наличните политически инструменти за преодоляване на негативните последици от COVID-19 (2021) Общински план за развитие на гр. Варна за периода 2014-2020 г.
Общински план за развитие на гр.Варна 2014-2020 г.

Общинска стратегия за социално включване на етническите малцинства на община Аксаково за периода 2014-2020 г.
Общинска стратегия за социално включване на етническите малцинства на община Аксаково 2014-2020 г.

Проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП”
Препоръки за промяна на регионални политики: СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН НА БЪЛГАРИЯ (2018)
Съвместен анализ на интернационализацията на МСП (2018)
Предложение по процедури за ИГРП 2018 г. ОПИК
Наръчник за добри практики за интеранционализация на МСП (2019)

Проект ClimAd "Адаптиране към климатичните промени - възможности за устойчиво развитие"

Анализ на европейски стратегии и политики за АКП (2014)
Анализ на национални стратегии и политики за АКП (2014)
Анализ на регионални и местни стратегии и политики за АКП - ClimAD (2015)
План за действие за трансфер на избрана добра практика (2015)
Препоръки за адаптация към климатичните промени (2015)
Резултати от изпълнението на проект ClimAD (2016)

Проект INOLINK “Свързване на територията чрез иновационна мрежа” 
Регионален план за развитие на Североизточен регион на България

Проект REGIOCLIMA "Регионално сътрудничество за адаптиране към климатичните промени за МРВ"
Стратегии за адаптиране към климатичните промени за МРВ (2011)

Проект "Изграждане на Регионален инвестиционен център - Варна"
Община Аксаково - възможности за инвестиране

Община Белослав - възможности за инвестиране
Наръчник на инвеститора (2007)

Проект "Регионална иновационна стратегия на СИРП"
Регионална иновационна стратегия (РИС) на СИРП на България (2008)
Ръководство по иновации за МСП по проект РИСРегионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни