УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект BG05M9OP001-1.023-0007-C01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България”

                                                                    
Проект BG05M9OP001-1.023-0007-C01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Самостоятелната стопанска дейност е идентифицирана като ключова предпоставка за развитие на икономиката в България. В Североизточния регион на България (СИР), самонаетите лица са едва 8%, а младежите до 29 г. само 2%, което показва, че потенциалът за развитие в тази насока все още не е напълно оползотворен.
Целта на проекта е да се осигури подкрепа на 84 безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г., от СИР от областите Варна, Шумен, Добрич и Търговище, желаещи да стартират собствен бизнес чрез предоставяне на комплекс от обучения и услуги, която ще се постигне чрез следните основни дейности:
1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.
2. Предоставяне на обучения за развиване на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.
3. Предоставяне на консултантски услуги.
Целевите групи, към които са насочени тези дейности са: лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, в частност безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г.
Чрез информирането и мотивирането, обучението и консултирането на целевите групи, РАПИВ цели да се повиши заетостта в СИР, като се осигури създаването на нови работни места чрез самонаемане на минимум 29 лица от целевата група.
Очакваните резултати са:
- повишена информираност и мотивация за развиване на самостоятелна заетост сред 270 лица от целевите региони;
- повишени знания и умения сред 84 лица от целевата група след участието им в специализирани обучения;
- повишени знания и умения сред 46 лица от целевата група след проведени специализирани консултации;
- осъществена самостоятелна заетост и стартиране на стопанска дейност на 29 лица от целевата група.
Бюджет на проекта: 146 157.24 лв. (124 233.65 лв. - европейско и 21 923.59 лв. - национално съфинансиране)
Продължителност: 29.06.2018 г. – 19.08.2020 г.


ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни