УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Договор № 318/19.08.2014 г. за разработване на Общинска стратегия за социално включване на етническите малцинства на община Аксаково за периода 2014-2020 г. с община Аксаково, по проект №BG051РО001-7.0.07-0049-С0001 „Партньорство за равни възможности” по

Целта на стратергията е да се формулират политиките за социална интеграция на етническите групи от населението на община Аксаково, приложими на общинско ниво, като се анализират европейските, държавните, регионални и местни политики в основните сфери на социално-икономическия живот и ги привежда към местните условия и потребности на етнически общности за новия планов седемгодишен период.


ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни