КВ. "АСПАРУХОВО", М-СТ "МАЛКА ЧАЙКА", П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 52 383 700            OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Договор № 318/19.08.2014 г. за разработване на Общинска стратегия за социално включване на етническите малцинства на община Аксаково за периода 2014-2020 г. с община Аксаково, по проект №BG051РО001-7.0.07-0049-С0001 „Партньорство за равни възможности” по

Целта на стратергията е да се формулират политиките за социална интеграция на етническите групи от населението на община Аксаково, приложими на общинско ниво, като се анализират европейските, държавните, регионални и местни политики в основните сфери на социално-икономическия живот и ги привежда към местните условия и потребности на етнически общности за новия планов седемгодишен период.


ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
кв. "Аспарухово", м-ст "Малка Чайка", гр. Варна

тел.: +359 52 383 700
факс: +359 52 383 701

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни