УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

-          РЕГИОНАЛНА ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА

Проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП”, финансиран по програма INTERREG EUROPE, приоритет: Конкурентоспособност на МСП
Продължителност: 01.04.2016 г.-31.03.2021 г.
Партньори: Агенция за развитие Марибор (Словения), Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (България), Фондация FUNDECYT Научен и технологичен парк на Естрамадура (Испания), Университет Алгарве (Португалия), Coventry University Enterprises Limited (Великобритания) и CAPITANK (Италия).
Основна цел: Насърчаване на интернационализацията и подобряване на конкурентоспособността на МСП в участващите в проекта региони. 

Проект ClimAD
„Адаптирането към климатичните промени – възможности за устойчиво развитие”, финансиран по „Програма за подкрепа на НПО в България” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009 – 2014 г.” от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, тематична област „Устойчиво развитие и опазване на околната среда”, приоритет „Повишаване приноса на НПО за устойчиво развитие”.
Продължителност: 03.02.2014 г. – 02.02.2016 г.
Бенефициент: Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ)
Основна цел: Повишаване приноса на неправителствените организации за устойчиво развитие чрез разширяване информираността на обществото за климатичните промени, осигуряване участието на НПО при стимулирането на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природни ресурси.

Общинска стратегия за социално включване на етническите малцинства на община Аксаково за периода 2014-2020 г.
по проект №BG051РО001-7.0.07-0049-С0001 „Партньорство за равни възможности” по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Основна цел: Да се формулират политиките за социална интеграция на етническите групи от населението, приложими на общинско ниво, като анализира европейските, държавните, регионални и местни политики в основните сфери на социално-икономическия живот и ги привежда към местните условия и потребности на етнически общности за новия планов седемгодишен период.

Договор №Д13000362ВН/22.03.2013г. „О
бщински план за развитие на Община Варна за периода 2014 -2020 г.” , 2013.

Проект BlasNet „Черноморска мрежа за регионално сътрудничество”, финансиран по СОП Черноморски басейн 2007-2013 година, Приоритет 1: „Подкрепа на трансграничното сътрудничество за икономическо и социално развитие, основано на общи ресурси”.
Продължителност: 16.09.2011 г.-15.08.2013 г.
Партньори: Университет "Аристотел" в Солун, Гърция; Асоциация за МСП Констанца (PIMM-Constanta), Румъния; Организация за развитие на МСП (ODIMM), Молдова; Агенция за икономическо развитие на Севастопол (АЕDS), Украйна и асоцииран партньор – Odisseus Liguria Ltd (Италия).
Основна цел: Създаване на Черноморка мрежа за регионално развитие. 

Проект INOLINK
Свързване на територията чрез иновационна мрежа”, финансиран по програма INTERREG IVC на ЕК, Приоритет 1: Иновации и икономика на знанието, подтема “Иновации, изследване и технологично развитие”.
Продължителност: 01.01.2010 г. -  31.12.2012 г.
Партньори: Водещ партньор - Технологична мрежа на Андалусия (R.E.T.A.), Испания, Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна, България, Етруриа иновационе, Италия, Агенция за развитие Марибор, Словения, Нанобионет, Германия, Университет Алгарве, Португалия, Фондация FUNDECYT Научен и технологичен парк на Естрамадура, Испания, Агенция за регионално развитие на Североизточен регион, Румъния, Coventry University Enterprises Limited, Великобритания, Регион Абруцо, Италия.
Основна цел: Подобряване на достъпа до регионални иновационни политики чрез осигуряване на по-добра връзка на участниците в Регионалната иновационна система. 

Проект REGIOCLIMA
Регионално сътрудничество за адаптиране към климатичните промени” е финансиран по програма INTERREG IV C на ЕК, Приоритет 2: Околна среда и превенция на риска, подтема „Природни и технологични рискове (включително промяна на климата)”
Продължителност: 01.01.2008 г. -  31.12.2011 г.
Партньори: Агенция за развитие на област Ларнака, Кипър, Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна, България,  Областна администрация на Венеция, Италия, Обществена фондация на европейския регион Валенсия, Испания, Естонски морски институт, Университет Тарту,  Естония, Регион със самоуправление Братислава, Словакия, Област Обан и дьо Л’Етоал, Франция,  Регион Крит, Гърция.
Основна цел: Промяна в процеса на адаптиране към новите климатични условия,  като се минимизират рисковете от щети и изследват нови възможности, произлизащи от промените в климата. 

Договор № BG161PO001/4.2-01/2008/042-U-45/15.07.2010
Разработване на концепция за икономическо развитие на общините от Регионалната схема за развитие” съвместно с фондация „Институт за екологична модернизация”, 2010.

Договор 1419/2008 „Актуализация на Общинския план за развитие на Община Варна”
за периода 2007-2013, 2008

Договор 1244/2008 „Икономически профил на Община Варна”
, 2008

Проект “Регионална иновационна стратегия на СИРП” (NE-BG RIS)
, финансиран по Шеста Рамкова програма на ЕК, направление „Изследвания и иновации”.
Продължителност: 01.06.2005 г. – 01.02.2008 г.
Партньори: Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ), България, Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), България, Алианс на областните управители в СИРП, Университета в Западна Македония, Гърция, Регион Лигурия,  Италия и Регион Абруцо,  Италия.
Основна цел: Създаване и поддържане на среда, насърчаваща иновациите в СИРП чрез развитие на регионалната иновационна политика и създадената Регионална иновационна стратегия. 

-          ИНОВАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА МСП

Проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион” се финансира по програма INTERREG Danube Transnational, Приоритетна ос 1 „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, СЦ 1.2 „Увеличаване на уменията и знанията за бизнес и социалните иновации“.
Продължителност: 01.06.2018г. - 31.05.2021г.
Партньори: Водещ партньор - Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ), България; Партньори - Иновативен регион Щирия ООД, Австрия; ВСУ „Черноризец Храбър”, България; Технологичен парк на Вараждин, Хърватска; bwcon GmbH, Германия; Регионална агенция за развитие на Марибор, Словения; Търговско промишлена палата на Стайерска, Словения; Асоциация на бизнес мрежите на Панония, Унгария; Университета на Панония, Унгария; Асоциация на МСП от Констанца, Румъния; Университет Овидий – Констанца, Румъния; Училище по икономика и бизнес към Университета в Сараево, Босна и Херцеговина; Организация за развитие на МСП, Молдова и асоцииран стратегически партньор - Министерство на икономиката, България
Основна цел: Да се стимулират младите жени с иновативни идеи за стартиране и развиване на собствен бизнес да реализират пазарен успех, като се повишат техните компетенции за бизнес и социални иновации, чрез създаване на центрове за женско предприемачество и разработване на иновативни модели на обучение.


Проект „Насърчаване на предприемачеството сред безработни,
неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна Българияфинансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси
Продължителност: 29.06.2018 – 28.06.2020 г.
Водеща организация: Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ)
Основна цел: Повишаване на заетостта в СИР чрез осигуряване на подкрепа на 84 безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г., от СИР: Варна, Шумен, Добрич и Търговище, желаещи да развият собствен бизнес, чрез предоставяне на комплекс от обучения и услуги.

Договор по Проект „Обучения и заетост за младите хора”
по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
Продължителност: 14.12.2017 г. – 13.06.2018 г.
Основна цел: Осигуряване на продължителна заетост на двама безработни младежи до 29 годишна възраст, по времето на която те ще натрупат опит и познания в областта на европейските и националните програми за финансиране.

Проект INNOMOT
"Подобряване на регионалните политики чрез подкрепа и мотивиране на МСП за внедряване на нетехнологични иновации", финансиран по програма INTERREG IV C на ЕК, Приоритет 1: Иновации и икономика на знанието.
Продължителност: 01.01.2012 г.– 31.12.2014 г.
Партньори: Западна Швеция, Гьотеборг, Швеция - Водещ партньор, Телерегион Нет, Брюксел – Белгия, Регион Лодз, Полша, Enterprise Board Meath Country, Ирландия, Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ), България, Европейски бизнес иновационен център на Навара (CEIN), Испания, Институт за конкурентоспособност на бизнеса Валенсия (бивш IMPIVA), Испания, Северна Франция - развитие на иновациите , Франция, Агенция за икономическо развитие Емилия-Романя Л.Д. (ERVET), Италия и Министерство на регионалното развитие, Дания
Основна цел: Подготовка на нови политики и програми за подкрепа и внедряване на нетехнологичните иновации от страна на МСП в регионите участници в проекта.

Проект COLUMBUS 3
„Насърчаване на мобилността на млади предприемачи”, финансиран по Програма „Еразъм за млади предприемачи” на ЕК.
Продължителност: 01.02.2011 – 31.01.2013 г.
Партньори: BIC LIGURIA - Италия,  CEEIM - Испания, FUERM – Мурсия (Испания), UEL – Лондон ( Англия), MISET – Микели (Финландия), KOPER - Словения и CTRIA – Унгария, Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна, България.
Основна цел: Подпомагане на стартиращите европейски предприемачи да работят и придобиват опит, учейки се от вече утвърдена на пазара компания в друга европейска държава. 

Проект „Създаване на мрежова структура за подкрепа на местни МСП в България и Румъния в сектора на високите технологии чрез МСП от регион Лигурия"
, финансиран по Закон No L 84/2001 ICE 061966 на италианското правителство.
Продължителност: 01.03.2009 -  31.08.2010 г.
Партньори: Регион Лигурия, Индустриална асоциация на провинция Генуа, Консорциум Одисеус, Италия, Областна администрация – Варна, България, Индустриална стопанска асоциация – Варна, България, Регионален съвет на Констанца, Градски съвет на Констанца, Асоциация на МСП в Констанца, Румъния, Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна, България.
Основна цел: Създаване на мрежа, подпомагаща обмена на добри практики, информация и технологии, която има за цел повишаване на развитието на местните МСП в сферата на високите технологии най-вече в секторите електроника, фина механика и ИКТ.

Проект “Насърчаване на предприемачеството сред младите специалисти”,
финансиран от държавния бюджет на Република България на основание Постановление No 149 на МС за разпределение на средствата по т.24 от приложение No 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Продължителност: 12 месеца
Основна цел: Създаване на благоприятна среда за развитите на предприемачеството като важна основа за икономически растеж на региона и популяризиране развитието на иновациите, техниката и технологиите като гарант за конкурентоспособна икономика. 

Проект “Подкрепа на предприемачеството за иновации в Североизточния регион на планиране – ключов елемент за развитие на икономика на знанието в гражданското общество”
, финансиран по програма ФАР „Развитие на гражданското общество”.
Продължителност: 14 месеца, от 2007 до 2009 г.
Партньори: Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна, България, Варненска туристическа камара и Българска морска камара, България. Асоциирани партньори по проекта са ИКТ Клъстер - България и ГИС-Трансфер Център.
Основна цел: Създаване на партньорство със структурите на гражданското общество в процеса на развитие на технологиите и въвеждане на иновациите.

Проект InnoSME “Насърчаване участието на иновативни фирми от сектор ИКТ в национални и регионални мрежи по Седма рамкова програма и програма „Конкурентоспособност и иновации” на ЕК”
, финансиран по Шеста рамкова програма на ЕК.
Продължителност: 01.10.2006 – 30.09.2008 г.
Партньори: TeleRegions Network, Белгия, Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна, България.
Основна цел: Насърчаване на участието в Седма рамкова програма и Програмата за конкурентоспособност и иновации на ЕК на иновативните МСП от сектора на информационните и комуникационни технологии.

Проект „Евро офис услуги - отваряне на международните пазари за малки иновативни фирми”
е реализиран по Шеста рамкова програма на ЕК, направление „Изследване и иновации”.
Партньори: Над 20 като освен представители от цяла Европа в проекта участват и организации от Индия и Китай.
Основна цел: Идентифициране, тестване и прилагане на унифицирани услуги в рамките на изградената мрежа от бизнес инкубатори, участващи в проекта.

-          ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Проект „Създаване на Център за трансфер на морски технологии”,
финансиран по програма ФАР 2005
Продължителност: 01.10.2007 -30.09.2008 г.
Партньори: Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ) и Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров”, гр. Варна.
Основна цел: Повишаване на конкурентоспособността на регионалните предприятия чрез подобряване на иновационната инфраструктура.

Проект ”Проектиране и разработване на качествено нова система за автоматизирано наблюдение, анализ и представяне на състоянието на водните басейни (водосбори) на територията на България”,
  финансиран от Национален иновационен фонд по Четвърта конкурсна сесия 2007 г.
Продължителност: 2 години.
Партньори: Координатор на проекта е „Триада Софт” ООД, а партньори са РАПИВ и НИМХ-БАН.

Проект “Нови екологично и икономически ефективни модели за изграждане на нови хидротехнически и инфраструктурни обекти”
, е финансиран от Национален иновационен фонд финансиран от Национален иновационен фонд по Четвърта конкурсна сесия 2007 г.
Продължителност: 12 месеца
Партньори: Проектът е реализиран от „Свемар” ООД в партньорство с РАПИВ. 

През 2008 г. с подкрепата на РАПИВ е създаден ИКТ Клъстер – Варна.

-          РЕГИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

Проект „Разширяване на Бизнес инкубатор – Варна към  РАПИВ”, финансиран по ОП „Развитие на конкуретноспособността на българската икономика” 2007-2013, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Продължителност: 36 месеца, 2013 г. – 2015 г.

Проект „Създаване на Регионален инвестиционен център – Варна”
, финансиран по програма ФАР 2004
Продължителност: 16 месеца, от 2006 до 2008 г.
Партньори: Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ), Община Аксаково, Община Белослав, асоциирани партньори – Фондация ГИС-Трансфер Център, Индустриална стопанска асоциация – Варна, Българска морска камара и Варненска туристическа камара.
Основна цел: Привличане на местни и чуждестранни инвестиции и насърчаване развитието на икономиката на общините-партньори чрез представяне на заинтересованите страни на полезна информация за условията за развитие на общините, техния потенциал за инвестиции и коопериране.

Проект „Създаване на Високотехнологичен бизнес инкубатор”,
финансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Р България
Продължителност: 18 месеца, от 2005 до 2006 г.
Партньори: Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ), „Юнион Корект” ООД и „Триада Софт” ООД.
Основна цел: Укрепване на технологично-ориентираните МСП в региона на Варна чрез осигуряване на инфраструктура и поддържащи услуги за стартиращите и съществуващи иновационни МСП.
Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни