УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
ИНИЦИАТИВИ ЗА ДИРЕКТНА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСАБИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА:  
 
Бизнес инкубатор – Варна е създаден през 2005 г. в резултат на изпълнение на Договор № 328 с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за „Създаване на Високотехнологичен бизнес инкубатор в град Варна“, след спечелен конкурс за обществена поръчка.  В резултат от изпълнение на договора са преус троени 1700 м2 от сградата, които включват: общи части за ползване от администрацията на Инкубатора и инкубираните фирми,  офиси за администрацията на Инкубатора и офиси за инкубирани фирми, ситуирани основно на втория етаж на сградата.
През 2015 г. е извършено надграждане на създадената благоприятна инфраструктурна, технологична и информационна среда за подпомагане на ново възникнали и/или съществуващите технологични МСП, чрез реновиране на третия етаж на сградата (общо 450 м2) в изпълнение на проект № BG161PO003-2.2.01-0019 „Разширяване на Бизнес инкубатор – Варна към  РАПИВ”, изпълняван по ДБФП № БИ-02-3/02.02.2012г. Осигурени са 14 нови офиса, в които се помещават инкубирани фирми от Варна и региона.
Кандидатурите за инкубиране, включително бизнес плана, се оценяват по набор от критерии, на базата, на които се преценява:
•    дали това е жизнеспособен бизнес с потенциал за успех по отношение на ръст на нетните приходи, брой създадени нови работни места, увеличаване капацитета на управленския екип и дългосрочна устойчивост на компанията;
•    дали има връзка между бизнеса и сектора, в който се развива, етап на развитие и връзка със съществуващи клиенти или партньори на Бизнес инкубатора;
•    може ли да се засилят растежа и перспективите за развитие на компанията чрез предоставяне на връзки към национални и европейски мрежи, клъстери и партньорства.
На база широкомащабно изследване, проведено от РАПИВ при създаването на Регионалната иновационна стратегия на СИР, са определени следните приоритетни сектори:
•    Енергетика, енергийна ефективност и околна среда.
•    Информационни и комуникационни технологии.
•    Машиностроене, електротехническа промишленост и електроника.
•    Морска индустрия.
•    Преработвателна индустрия.
•    Строителство и транспорт – изграждане на транспортна инфраструктура.
•    Туризъм.
•    Услуги – финансови, логистични и др.
•    Химия, биотехнологии и фармацевтика.


Дейността на Бизнес инкубатор – Варна  се ръководи от мениджърския екип на РАПИВ, който е с дългогодишен опит в сферата на управлението и развитието на благоприятна и про-иновационна среда, поддържаща бизнес инфраструктура и в осигуряването на услуги за предприятията.

Успешната комбинация от млади и същевременно опитни експерти и мениджъри е резултат от добре разработената бизнес стратегия. Екипът съчетава обширни познания за пазара с професионален опит, който осигуряват на клиентите надеждни и креативни решения в отговор на техните нужди.

Много от инкубираните фирми са приключили престоя си в инкубатора с високи резултати. “3К“ АД и “Свемар“ ООД постигнаха повече от 8 пъти увеличаване на оборота и 5 пъти увеличаване на персонала. Двете фирми са номинирани от Бизнес академия за бизнес откритие за 2009 г.ЦЕНТЪР ПО ЖЕНСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
:  

Центърът по женско предприемачество (EWC) е създаден през 2020 година по проект WOMEN IN BUSINESS - Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион, съ-финансиран от програма Interreg Danube Transnational.  Центърът се помещава в кампуса на ВСУ "Черноризец Храбър". В момента в ежедневната работа на Центъра участват служители от ВСУ и от РАПИВ. И двете организации полагат съвместни усилия за предоставяне на висококачествени услуги на жените предприемачи.

EWC има за цел да улесни създаването на нови компании чрез предоставяне на благоприятна предприемаческа среда за стартиращи жени-предприемачи и spin-off компании; облекчаване на тяхното оцеляване и растеж, като по този начин ги насърчава да достигнат пълния си потенциал. EWC се стреми да развие индивидуален талант, умения и личност, за да даде на всяка бизнес дама възможно най-добрия старт, като по този начин насърчава предприемачеството на местно и национално ниво.

EWC е част от мрежа европейски Центрове по женско предприемачество и предоставя пространства, които могат да осигурят както социална, така и икономическа трансформация.
Важно е, че техните въздействия често са по-дългосрочни, вместо да демонстрират краткосрочни печалби в регионите, към които са насочени. Потенциалните ползи от EWC извън изявленията, насочени само към бизнеса, се основават на следните констатации:
- EWC създава общности за сътрудничество, които насърчават както социалната свързаност, така и икономическата промяна (на индивидуално и колективно ниво)
- EWC привлича различни членове с разнородни знания, които могат да си сътрудничат и обменят знания
- EWC  локализира глобалната предприемаческа култура, подкрепяйки диверсификацията на националните/регионалните икономики
- EWC улеснява креативността и сътрудничеството във физическото и дигиталното пространство, като дава възможност на лица и фирми/предприемачи както да учат, така и да се ангажират с цифровите технологии за редица нива на умения.

Центърът предоставя на жените предприемачи семинари и обучения по различни теми, включително:
1. Как да приложите бизнес канава модел?
2. Дигитализация на бизнеса
3. Източници на финансиране
4. Разходи и приходи – началото на всеки бизнес
5. Финансово планиране
6. Как да стартирате бързо и ефективно онлайн магазин без големи инвестиции
7. Пичинг - техники за успешно представяне на бизнес идеите

Като част от дейностите на Центъра, през 2021 и 2022 г. РАПИВ организира и провежда 5-месечни обучителни и менторинг програми EWA Bulgaria за жени в сектора на агрохраните, финансирани от EIT Food.
В рамките на програмата беше направен предварителен подбор на 10 бизнес идеи/ година от общо 55, които бяха поканени да се включат в 5-месечната програма. Те бяха свързани с 10 ментори, които подкрепяха жените в развитието на бизнес идеите. В рамките на програмата всяка година са организирани 1 събитие за запознанство, 8 уебинара, 3 групови сесии, 1 Masterclass събитие, с цел да премине през 6-те най-важни елемента от развитието на бизнес идеята: мотивация за управление на собствен бизнес, предлагане на стойност за клиента, бизнес модел, ключови партньори, канали за дистрибуция и продажби, комуникация и брандинг.
Организира се събитие за представяне, на което всички 20 бизнес идеи се представят пред жури, инвеститори и широка публика. Победителите за 1-ва и 2-ра награда се избират и получават награда общо 15 000 €.

Мрежата от Центрове по женско предприемаечство е отворена за организации, които желаят да се включат. Моделът предоставя цялостна представа и подробен преглед на спецификата на Центровете за женско предприемачество, критерии и процедура, които да се следват за придобиване на етикет за качество, поддръжка и подновяване на етикета, финансови условия и визуална идентичност, които да бъдат следвани.
Кандидатстващите центрове могат да разчитат на някои специфични мерки за подкрепа. Например, те имат възможността да участват в събитията, организирани от мрежата EWCs, техният персонал може да участва в обучителни дейности на EWCs , имат достъп до платформа за електронно обучение, образователни материали за женско предприемачество за вътрешна употреба и разпространение, и имат осигурен достъп до авторски права за преводи  на такива  материали.
Придобиването на Етикет за качество  EWC осигурява на центровете транснационално признание и легитимация на тяхната работа. Това може да помогне на центровете да добият признание у нас и в чужбина и може да им помогне да получат достъп до подкрепа и ресурси за да изпълняват мисията си.

Ако проявявате интерес да станете част от  EWC мрежата, можете да проверите критериите и процедурите в разработеното ръководство "Етикет за качество на Центровете за женско предприемачество" и/или да се свържете с екипа на РАПИВ


АКСЕЛЕРАТОР START2UP

Акселераторска програма Start2UP е създадена през 2018 г. в отговор на все по-нарастващата необходимост на фирми в различен етап от развитието си да имат получат експертна подкрепа. Програмата е продължаващо направление в дейността на Бизнес инкубатор – Варна към Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ), основаващо се на дългогодишен опит в инкубирането и оказването  на подкрепа на малки и средни предприятия.

Start2UP се провежда на конкурсен принцип за стимулиране на предприемачески идеи в различни етапи от развитието им чрез експертна подкрепа.

Start 2 UP предоставя подкрепа за разработване на бизнес план, бизнес, финансови и технологични консултации, менторство, достъп до чужди пазари и други услуги, необходими за развитие на бизнес идеята.

Кой може да кандидатства?

 1. Всеки, който желае да започне собствен бизнес
 2. Стартиращи компании
 3. МСП, които искат да разработят нови продукти или услуги

Допустими дейности за подкрепа:

 1. разработване на бизнес план;
 2. експертна помощ при развиване на бизнес идея;
 3. бизнес консултации;
 4. защита на интелектуалната и индустриална собственост;
 5. финансово-счетоводни услуги и консултации;
 6. маркетингови консултации;
 7. обучение в различни направления;
 8. информационно-ресурсни услуги;
 9. организиране на срещи и работни семинари;
 10. консултации свързани с идентифициране на подходящи източници на финансиране;
 11. информиране и организационно съдействие за участието в различни мероприятия – панаири, изложения, конференции и др.;
 12. съдействие при установяване на бизнес контакти (връзки с търговски агенти, дистрибутори, университети и изследователски институти, съдействие при сключване на договори за сътрудничество и създаване на joint ventures)
За повече информация и текущи срокове за кандидатстване следете сеция "Актуално".
 Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни