УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
БИЗНЕС ИНКУБАТОР

Бизнес инкубатор – Варна е създаден през 2005 г. в резултат на изпълнение на Договор № 328 с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за „Създаване на Високотехнологичен бизнес инкубатор в град Варна“, след спечелен конкурс за обществена поръчка.  В резултат от изпълнение на договора са преустроени 1700 м2 от сградата, които включват: общи части за ползване от администрацията на Инкубатора и инкубираните фирми,  офиси за администрацията на Инкубатора и офиси за инкубирани фирми, ситуирани основно на втория етаж на сградата.
През 2015 г. е извършено надграждане на създадената благоприятна инфраструктурна, технологична и информационна среда за подпомагане на ново възникнали и/или съществуващите технологични МСП, чрез реновиране на третия етаж на сградата (общо 450 м2) в изпълнение на проект № BG161PO003-2.2.01-0019 „Разширяване на Бизнес инкубатор – Варна към  РАПИВ”, изпълняван по ДБФП № БИ-02-3/02.02.2012г. Осигурени са 14 нови офиса, в които се помещават инкубирани фирми от Варна и региона.
Реновираните специализирани помещения и офиси са снабдени с оборудване и офис техника за осъществяване дейността на инкубираните фирми.
На приетите за инкубиране фирми се осигуряват на преференциални цени оборудване, офис техника, бизнес консултации и осъществяване на връзки с български и европейски партньори.
Кандидатурите за инкубиране, включително бизнес плана, се оценяват по набор от критерии, на базата, на които се преценява:
•    дали това е жизнеспособен бизнес с потенциал за успех по отношение на ръст на нетните приходи, брой създадени нови работни места, увеличаване капацитета на управленския екип и дългосрочна устойчивост на компанията;
•    дали има връзка между бизнеса и сектора, в който се развива, етап на развитие и връзка със съществуващи клиенти или партньори на Бизнес инкубатора;
•    може ли да се засилят растежа и перспективите за развитие на компанията чрез предоставяне на връзки към национални и европейски мрежи, клъстери и партньорства.
На база широкомащабно изследване, проведено от РАПИВ при създаването на Регионалната иновационна стратегия на СИР, са определени следните приоритетни сектори:
•    Енергетика, енергийна ефективност и околна среда.
•    Информационни и комуникационни технологии.
•    Машиностроене, електротехническа промишленост и електроника.
•    Морска индустрия.
•    Преработвателна индустрия.
•    Строителство и транспорт – изграждане на транспортна инфраструктура.
•    Туризъм.
•    Услуги – финансови, логистични и др.
•    Химия, биотехнологии и фармацевтика.

Дейността на Бизнес инкубатор – Варна  се ръководи от мениджърския екип на РАПИВ, който е с дългогодишен опит в сферата на управлението и развитието на благоприятна и про-иновационна среда, поддържаща бизнес инфраструктура и в осигуряването на услуги за предприятията.
Успешната комбинация от млади и същевременно опитни експерти и мениджъри е резултат от добре разработената бизнес стратегия. Екипът съчетава обширни познания за пазара с професионален опит, който осигуряват на клиентите надеждни и креативни решения в отговор на техните нужди.
Много от инкубираните фирми са приключили престоя си в инкубатора с високи резултати. “3К“ АД и “Свемар“ ООД постигнаха повече от 8 пъти увеличаване на оборота и 5 пъти увеличаване на персонала. Двете фирми са номинирани от Бизнес академия за бизнес откритие за 2009 г.
Водещ стремеж на Бизнес инкубатор - Варна (БИВ) е утвърждаването му като устойчив, пазарно-ориентиран център, който подпомага развитието на технологичните и иновативни МСП от Североизточния регион, осигурява трайни контакти между академичната и индустриална общност и предоставя широки международни контакти за фирми от региона.
За повече информация: http://biv.rapiv.org/Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2021, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни