УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект „Разширяване на Бизнес инкубатор – Варна към РАПИВ”

Проект № BG161PO003-2.2.01-0019 „Разширяване на Бизнес инкубатор – Варна към  РАПИВ” се изпълнява по ОП „Развитие на конкуретноспособността на българската икономика” 2007-2013, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Бюджетът на проекта е 323 000 лв., а срокът за изпълнение – 36 месеца.
Основните цели са:
•    Подпомагане на МСП от региона на Варна чрез осигуряване на подходяща инфраструктура, благоприятна информационна и технологична среда и съответните поддържащи бизнес услуги.
•    Увеличаване на дела на продукцията на МСП в брутния продукт, произвеждан в Североизточния регион.
•    Подобряване на конкурентоспособността на фирмите от региона на националния и световен пазар.
•    Подпомагане на МСП за преминаване на ново пазарно ниво: от регионален и национален пазар – към международен пазар.
•    Съдействие на местните фирми за привличане на местни и чуждестранни инвеститори.
•    Изграждане и укрепване на връзките между академичната, индустриалната общност и местната администрация с цел развитие на иновационните предприятия в приоритетните сектори  на областта.
Очакваните резултати от реализацията на проекта са свързани с постигане на цялостен ефект върху Варненска област, насочен към хармонично и устойчиво развитие, подобряване качеството на живот, повишаване на конкурентоспособността на фирмите от областта на националния и международния пазар, увеличаване дела на високотехнологичните продукти и услуги в брутния вътрешен продукт в приоритетните икономически направления,  подобряване на бизнес инфраструктурата, постигане на благоприятна информационна и технологична среда и съответните поддържащи бизнеса услуги за нововъзникващите и съществуващите фирми от Варненска област, както и подобряване на връзките между академичната и индустриална общност в областта на ключовите пазари.
Визията за развитие на Бизнес инкубатор - Варна е надграждане на създадената благоприятна инфраструктурна, технологична и информационна среда за подпомагане на ново възникнали и/или съществуващите технологични МСП.
Водещ стремеж на Бизнес инкубатор - Варна (БИВ) е утвърждаването му като устойчив, пазарно-ориентиран център, подпомагащ развитието на технологичните и иновативни МСП от Североизточния регион, осигуряващ трайни контакти между академичната и индустриална общност и предоставящ широки международни контакти за фирми от региона.

Повече информация на: http://www.biv.rapiv.org/
ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни