УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК

Създаването на Високотехнологичен парк се явява естествено, логично и задължително продължение на Високотехнологичния бизнес инкубатор към РАПИВ. Ако целта на Инкубатора е да подпомага образуването и стартирането на нови иновативно насочени фирми, чийто стремеж е да реализират възникнала идея, разработка или проект в пазарен продукт, то Високотехнологичният парк ще способства за техния растеж, развитие и технологична компетентност в последствие, когато напуснат Инкубатора.

Черноморският Високотехнологичен парк – Варна (ЧВПВ) е зона, където малки и средни предприятия (МСП) могат да намерят подходяща интелектуална среда и подкрепа при стартирането и развитието на своя бизнес, достъпа до пазари, технологии и специализирани услуги за подпомагане на тяхното устойчиво и конкурентоспособно развитие, зона даваща възможност на световни иновативни фирми да инвестират.

ЧВПВ ще представлява обособена зона с изградена инфраструктура (сгради, офиси, лаборатории, учебни зали, рекреационни площи, озеленяване и т.н.), която обединява усилията на научно-изследователски институти, университети, високотехнологични предприятия, инвеститори, бизнеса и посреднически организации от община Варна и Североизточния район.

ЧВПВ се изгражда въз основа на активно публично-частно партньорство и предвижда участието на представители на всички заинтересовани страни от Варна и региона, ангажирани в иновационния процес – висши учебни заведения, местни власти, национални академични структури, лаборатории и изследователски институти, бизнес компании, неправителствени организации, работещи в областта на научно-изследователската и развойна дейност и др.

Приоритетни области на ЧВПВ:

ð  Усвояване ресурсите на Черно море и защита  на крайбрежната зона

ð  Опазване на околната среда и климатични промени

ð  Разработване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

ð  Подобряване качеството на живот чрез развитие на здравеопазването и сигурността

Информационните и комуникационни технологии се включват като водещ компонент в приложението на всяка от приоритетните области.

Дейност/ услуги от ЧВПВ:

Дейността се развива в три основни сектора:

§  Сектор 1: Изследвания / иновации / технологии

§  Сектор 2: Високотехнологична среда

§  Сектор 3: Конферентен център

Създаването на Черноморски високотехнологичен парк - Варна ще има благоприятно въздействие върху икономическото развитие и конкурентоспособността на МСП от региона на европейския пазар и по-специално върху развитието на високотехнологични продукти и услуги. Високотехнологичният парк в град Варна, ще спомогне за пазарната реализация на иновативните продукти, ще създаде условия  както за привличане на инвестиции от страна на големи международни компании, така и за стартиране и развитие на местни иновативни фирми.

Очаква се изграждането на ЧВП да доведе до заздравяване на връзките и създаване на нови партньорства  меж­ду ака­демичната, изследователската и индустриалната общност в об­ла­стта на клю­човите пазари, на обществения и частния сектор и мест­ната админи­страция за развитие на иновативни предприятия в избраните приори­тетни сектори.

Осъществяването на проекта ще има положителен ефект върху традиционно добре развития във Варна сектор на морската индустрия, тъй като ще бъдат внедрени иновативни решения в производството и така ще се увеличи добавената стойност на продуктите. За разработването на технологии за усвояване на ресурсите на Черно море и крайбрежната зона ще са нужни специализирано оборудване и измервателна апаратура, което от своя страна отваря нови възможности за развитие на секторите Машиностроене и Информационни технологии. Новите технологии ще допринесат за използване на ресурсите на Черно море в хранителната промишленост и селското стопанство. По - доброто познаване и изследване на крайбрежната зона се очаква да осигури по-голяма сигурност, чрез намаляване на риска от свлачища.

Изграждането на Черноморския високотехнологичен парк - Варна ще има благоприятно въздействие върху околната среда и ще доведе до  намаляване ефекта на човешката дейност върху околната среда чрез въвеждането и стимулирането на нови екологични производства/продукти; ще се създадат условия за по-бързото нарастване на дела на т.нар. ,,чиста енергия”, добивана от възобновяеми енергийни източници и съответно до намаляване на въглеродните емисии. Допълнителен ефект е диверсифицирането и намаляване на зависимостта на региона от доставка на енергийни ресурси. Положително ще е  въздействието и върху запазването на биоразнообразието в Черно море чрез специфични решения като построяването на изкуствени крайбрежни рифове.

Положително ще се повлияе и секторът на здравеопазването във връзка със смекчаването и адаптирането към климатичните промени и предотвратяване на последиците от тези промени върху човешкото здраве (чрез системи за ранно предупреждение за природни бедствия, по-добра изолация на сградите, мониторинг на съдържанието на вредни вещества в атмосферата, и др.). 

Новосъздаденият Черноморски високотехнологичен парк - Варна ще създаде условия за младите и талантливи българи да останат да работят и творят в България, като всяка тяхна дейност ще бъде предпоставка за разкриване на нови работни места.
Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни