УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”
Проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”

Проект ATU 2019-1-BG01-KA203-062530 “Достъп до университети за хора с увреждания”
Проект ATU 2019-1-BG01-KA203-062530 “Достъп до университети за хора с увреждания”

Проект DTP3-656-1.2. D-CARE „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството“
Проект DTP3-656-1.2. D-CARE „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството“

 Програма „Участие на жени в производството на селскостопански храни” 2021
Програма „Участие на жени в производството на селскостопански храни” 2021

Проект „Разширяване на Бизнес инкубатор – Варна към  РАПИВ”
Проект „Разширяване на Бизнес инкубатор – Варна към РАПИВ”

Проект „Създаване на Високотехнологичен бизнес инкубатор”
Проект „Създаване на Високотехнологичен бизнес инкубатор”

Проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП”
Проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП”

Договор по Проект „Обучения и заетост за младите хора”
Договор по Проект „Обучения и заетост за младите хора”

Проект “Регионална иновационна стратегия на СИРП”(NE-BG RIS)
Проект “Регионална иновационна стратегия на СИРП”(NE-BG RIS)

Проект „Евро офис услуги - отваряне на международните пазари за малки иновативни фирми”
Проект „Евро офис услуги - отваряне на международните пазари за малки иновативни фирми”

Проект „Създаване на Регионален инвестиционен център – Варна”
Проект „Създаване на Регионален инвестиционен център – Варна”

Проект InnoSME “Насърчаване участието на иновативни фирми от сектор ИКТ в национални и регионални мрежи по Седма рамкова програма и програма „Конкурентоспособност и иновации” на ЕК”
Проект InnoSME “Насърчаване участието на иновативни фирми от сектор ИКТ в национални и регионални мрежи по Седма рамкова програма и програма „Конкурентоспособност и иновации” на ЕК”

Проект “Подкрепа на предприемачеството за иновации в Североизточния регион на планиране – ключов елемент за развитие на икономика на знанието в гражданското общество”
Проект “Подкрепа на предприемачеството за иновации в Североизточния регион на планиране – ключов елемент за развитие на икономика на знанието в гражданското общество”

Проект „Създаване на Център за трансфер на морски технологии”
Проект „Създаване на Център за трансфер на морски технологии”

Проект “Нови екологично и икономически ефективни модели за изграждане на нови хидротехнически и инфраструктурни обекти”
Проект “Нови екологично и икономически ефективни модели за изграждане на нови хидротехнически и инфраструктурни обекти”

Проект ”Проектиране и разработване на качествено нова система за автоматизирано наблюдение, анализ и представяне на състоянието на водните басейни (водосбори) на територията на България”
Проект ”Проектиране и разработване на качествено нова система за автоматизирано наблюдение, анализ и представяне на състоянието на водните басейни (водосбори) на територията на България”

Проект REGIOCLIMA „Регионално сътрудничество за адаптиране към климатичните промени”
Проект REGIOCLIMA „Регионално сътрудничество за адаптиране към климатичните промени”

Проект “Насърчаване на предприемачеството сред младите специалисти”
Проект “Насърчаване на предприемачеството сред младите специалисти”

Страница: 1 от 2


Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2021, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни