УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Вие сте в: ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

SIreNERGY - Социални иновации във възобновяемите енергийни източници

 SIreNERGY е проект, който е насочен към насърчаване на приемането от обществото на стратегии и проекти за възобновяема енергия в селските райони.

Общата цел на проекта
е да подобри регионалните и националните политики, като увеличи дела на енергията от възобновяеми източници в селските райони, за да информира по-добре местните потребители, да даде възможност на потребителите да произвеждат, съхраняват, консумират и продават възобновяема електроенергия, без да се сблъскват с непропорционални тежести. В резултат на това, проектът има за цел да помогне на местните общности да участват активно и да помогнат за разработването на конкретни стратегии за по-доброто приемане и внедряване на възобновяема енергия, като по този начин се отключи съществуващия потенциал в селските райони.

 

Специфични цели на проекта:

- Да интегрира стратегии за възобновяема енергия в местни, регионални и национални стратегии за икономическо развитие, за да отрази местния потенциал и нужди.

- Да интегрира възобновяемата енергия в по-големите вериги за доставки в икономиката на селските райони, като селско стопанство, горско стопанство, традиционно производство и зелен туризъм.

- Да се постигне приемането от местните общности чрез представяне на ясни ползи от използването на възобновяема енергия като нисковъглеродна алтернативна енергия за местните общности и тяхното ангажиране в процеса на проектиране, финансиране или управление.

- Да се подобри включването на потребителите на енергия като активни участници в развитието на нови възобновяеми енергийни източници.

- Да насърчава динамика на синергии за генериране на проекти за възобновяема енергия, като се вземат предвид природните ресурси на съответния селски район и всички заинтересовани страни, както и останалите проекти.

 

     Партньори:

 

1.     Фондация Леартибай, Испания – Водещ партньор

2.     Баска енергийна агенция, Испания

3.     Енергийна агенция Southern, Швеция

4.     Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна, България

5.     Областна управа на Мазовското войводство, Полша

6.     Североизточна агенция за регионално развитие, Румъния

7.     Асоциация за околна среда и безопасност в Аквитания (APESA), Франция

 

Асоциирани партньори: 

Регион Блекинге, Швеция

Община Белослав, България


Дейности и очаквани резултати:

Регионалната диагностика и обмяната на опит ще позволят на партньорите да предоставят информация на заинтересованите страни и вземащите решения относно политиките и  ще получат обратна връзка, която ще им помогне да намерят подход за подобряване на политическия инструмент.

1) Регионална диагностика за идентифициране на пропуските и подобрения на изпълнението на Стратегиите за енергийна ефективност в селските райони: Дизайнерският подход произлиза от рамката за изследване на прехода, която ще се състои от анализ на социално-политическия контекст, текущата система за възобновяема енергия, алтернативната система за възобновяема енергия, при която гражданите водят инициативите, и завършва с многостепенния анализ на приемането от  обществото на тези проекти. 

2) Обмяна на опит, на базата на идентифициране и подбор на добри практики за постигане на подобрение на политиките. Постигането на тази цел по най-добрия начин се основава на следните стъпки:


            • Описание на Добри практики следвайки формуляра на Interreg Europe.
            • Посещения на място в партньорските региони за оценка на добрите практики.
            • Сесии за преглед от партньорите на добрите практики
            • Подобрения на политическите инструменти
            • Ангажиране на групи заинтересовани страни ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни