УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Вие сте в: ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

RE-FEM – Подкрепа на жените предприемачи да станат устойчиви след пандемията

                                                             

RE-FEM – Подкрепа на жените предприемачи да станат устойчиви след пандемията 


Проект RE-FEM – ‘Подкрепа на жените предприемачи да станат устойчиви след пандемията ’  е финансиран от Европейския съюз  . Изразените възгледи и мнения  са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да носят отговорност за тях. (договор №. 2022-1-HU01-KA220-ADU-000089295)
 
За проекта
 
Жените предприемачи все още представляват само 1/3 от предприемачите в държавите-членки на ЕС; пандемията от COVID-19 дори влоши положението на жените предприемачи затрудни поддържането на техния бизнес, поставяйки допълнителни предизвикателства при съвместяването на професионалния и личния живот. В тези времена на предизвикателства е от изключителна важност да се даде възможност на жените предприемачи, особено на тези с по-малко възможности, изправени пред препятствия при получаването на значима подкрепа при изпълнението и по-нататъшното развитие на своите бизнес планове, да повишат своите компетенции, за да станат гъвкави, устойчиви, да подобрят дигиталните си умения и ефективно да прилагат стратегии за управление на кризи.
 
RE-FEM има за цел да подкрепи  жените предприемачи чрез основаващо се  на нуждите обучение за поддържане на устойчив бизнес в ерата след COVID. Проектът също така цели да отговори на нуждите на обучителите и менторите в подкрепа на бизнеса и предприемачеството, работещи в областта на образованието за възрастни, като предоставя лесно достъпни, висококачествени и трансформиращи инструменти за обучение.
Този проект е продължение на проекта iFEMPOWER, координиран от HETFA между 2018-2021 г.
HETFA е координатор на консорциума, който включва партньори от 7 европейски държави. 
 
Продължителност на проекта: 01/11/2022 – 31/10/2025
 
Дейности и Резултати

Изпълнението на RE-FEM се състои от няколко взаимосвързани дейности, за да се осигури ефективно предприемаческо развитие на жените чрез изследвания, базирани на нуждите, висококачествени материали за обучение, модули за електронно обучение и създаване на международна мрежа за всички целеви групи, участващи в Проекта.
 
В рамките на проекта ще се проведе сравнително проучване (резултат от проекта 1), с цел да се придобие по-задълбочено разбиране на предизвикателствата, пред които жените предприемачи трябва да се изправят след пандемията, като се фокусира върху специфични аспекти на положението на жените с по-малко възможности.
 
Въз основа на резултатите от изследването, експертизата и познанията на партньорите в развитието на образованието за възрастни, партньорите ще разработят приобщаващ и достъпен наръчник за обучение (Резултат от проекта № 2) с обучителни материали и методологии, както и платформа за отворено образование с онлайн курс за обучение по предприемачество (Резултат от проекта № 3). Обучителните материали и онлайн курсът ще бъдат тествани и представени на широката общественост чрез пилотно обучение и провеждане на публични събития с участието на  заинтересованите страни във всички страни партньори.
 
По време на проекта партньорството ще постави основата за международна мрежа, чрез която жени предприемачи, асоциирани партньори и членове на консорциума могат да се свързват, да изграждат взаимоотношения, да се учат едни от други и да намират партньори за своите бъдещи проекти.
 
RE-FEM ще формулира препоръки за промяна на политиките, свързани с определяне на насоките за образованието за възрастни, предприемачеството и пазара на труда, за да подпомогне жените предприемачи в изграждането и управлението на устойчив бизнес в ерата на цифровата трансформация. Препоръките ще бъдат обобщени в „Проучване на политиките“ (Резултат от проекта № 4).
 

За проекта: www.refem.eu 
Очаквани резултати: https://www.refem.eu/results
Обучителна платформа с отворен достъп: https://refem.eu/open-education-platform/
Партньори
В RE-FEM участват 1 Висше учебно заведение, 2 изследователски института, 2 публични организации, 2 организации, подкрепящи бизнеса и 1 предприемач.
HÉTFA Research Institute (HU) | Координатор
Словашка бизнес агенция  (SK)

RE-FEM – „Пътеки за повишаване на квалификацията за RE-устойчивост в ерата след Covid за жени предприемачи“ се финансира от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да носят отговорност за тях. ОС бр. 2022-1-HU01-KA220-ADU-000089295


ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни