УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Стартира проект „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България”

                                                                                                                                                                                                                         
Публикувано на 29.05.2018г.
 
На 29 юни 2018 г. стартира изпълнението на проект „BG05M9OP001-1.023-0007-С01 Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България” по процедура „Подкрепа за предприемачество”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и е на обща стойност от 146 157.24 лв. ( 124 233.65 лв. - европейско и 21 923.59  лв. - национално съфинансиране). Периодът на изпълнение на проекта е от 29.06.2018 г. до 29.06.2020 г.
Целевата група по проекта, която може да се включи в заложените дейности обхваща младежи до 29 години, които са безработни, неактивни и работещи в североизточния регион. Бенефициентът по проекта - Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) ще предостави възможности за включване на младежите в дейностите по проекта в градовете – Варна, Добрич, Шумен и Търговище.
Основни дейности по проекта, в които могат да се включат младежите са:
1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество. 
2. Предоставяне на обучения за развиване на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество. 
3. Предоставяне на консултантски услуги.
 Екипът на РАПИВ се надява с изпълнението на дейностите да допринесе за увеличаване дела на предприемчивите младежи, които след обученията и консултациите да бъдат подготвени за успешно реализиране на бизнес идеите си.
 
 
 
 
      
     
 
 
 
 
 
 

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни