УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Сключване на договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“      
                                                                                                                                                                                                                         
Публикувано на 16.05.2018г.
 
Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) сключи административен договор с номер BG05M9OP001-1.023-0007-С01 за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика по проект „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България” по процедура „Подкрепа за предприемачество”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и е на обща стойност от 146 157.24 лв. ( 124 233.65 лв. - европейско и 21 923.59  лв. - национално съфинансиране) с продължителност 24 месеца.
Проектът има за цел да осигури подкрепа на 84 безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г., от СИР: Варна, Шумен, Добрич и Търговище, желаещи да развият собствен бизнес, чрез предоставяне на комплекс от обучения и услуги.
Тази цел ще бъде постигната чрез осъществяването на следните основни дейности:
1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество. 
2. Предоставяне на обучения за развиване на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество. 
3. Предоставяне на консултантски услуги.
Чрез проектът ще се постигнат следните резултати: 
- повишена информираност и мотивация за развиване на самостоятелна заетост сред 270 лица от СИР; 
- повишени знания и умения сред 84 лица от целевата група след участието им в специализирани обучения; 
- повишени знания и умения сред 46 лица от целевата група след проведени специализирани консултации; 
- осъществена самостоятелна заетост и стартиране на стопанска дейност на 29 лица от целевата група.
Като краен резултат в СИР ще се осигурят нови работни места чрез самонаемане на минимум 29 лица от целевата група. Дейностите по мотивиране и информиране, обучения и консултации по предприемачество, ще осигурят и нужните предпоставки за бъдещото прилагане на финансови инструменти за стартиране на самостоятелна стопанска заетост. 
 
 

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2020, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни