УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
SIreNERGY: Първо заседание на Групата на заинтересованите страни във Варна

РАПИВ беше домакин на Първото заседание на Групата на вземащите решения по проект SIreNERGY „Социални иновации във възобновяемите енергийни източници”, финансиран по Програма INTERREG Europe 2021-2027 г., което се проведе в Областния информационен център - Варна на 25 октомври 2023.

По време на събитието, в което взеха участие представители на неправителствени организации, местни и регионални администрации, университети и други заинтересовани, бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Той се фокусира върху подобряване на регионалните и национални политики в използването на енергия от възобновяеми източници в селските райони. Идеята е чрез по-добра информираност да се променят нагласите на потребителите и те да имат желание и възможност да произвеждат, съхраняват, консумират и продават възобновяема електроенергия. Проектът цели да помогне на местните общности да участват активно и да помогнат за разработването на конкретни стратегии за по-доброто приемане и внедряване на възобновяема енергия, като по този начин се отключи съществуващият потенциал в селските райони.
В рамките на срещата бе коментирана ролята на членовете на Групата – заинтересовани лица и страни, които активно да идентифицират и предлагат най-добрите практики в сферата на местно ниво. Целта е чрез тяхното популяризиране да бъдат променени обществените нагласи относно използването на ВЕИ в селските общини в Област Варна. Присъстващите бяха запознати и с добри практики от Испания и Североизточна България. В дискусия те обмениха мнения как чуждият опит би могъл да бъде полезен в прилагането на мерки за енергийна ефективност на регионално ниво според спецификата и нуждите на малките населени места.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2023, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни