УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
РАПИВ открива тръжна процедура по ПМС 118

Прекратена тръжна процедура

Публикувано на 06.07.2015 г. 

Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ) обявява начало на тръжна процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Извършване на строително – монтажни работи за „Преустройство и ремонт на части от сграда /Лаборатория за аеродинамични изследвания/ за Бизнес инкубатор – гр. Варна” – II етап”, по проект на РАПИВ „Разширяване на Бизнес Инкубатор – Варна към РАПИВ”, изпълняван по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013
Краен срок: 13.07.2015 г. 16.30 ч.
Процедурата се провежда във връзка с реализацията на проект на РАПИВ: „Разширяване на Бизнес Инкубатор – Варна към РАПИВ”, с идентификационен № BG161PO003-2.2.01-0019-C0001, по процедура №BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”, по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013
Тръжна документация

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни