УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Общо отчетно-изборно събрание на „Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна“ се проведе на 16 септември 2021

 На 16  септември 2021 г. (четвъртък) в Заседателна зала, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър" се проведе Общо отчетно-изборно събрание  на „Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна“. 
На събранието присъстваха: 
-Областният управител  чрез упълномощен представител Ваня Бонева – младши  експерт в Областна администрация – Варна,  
-Община Варна, представлявана от  г-н Пейчо Пейчев – Заместник кмет на Община Варна, 
-Варненски свободен университет „Черноризец Храбър представляван от г-н Яни Янев – Вицепрезидент на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Председател на УС на РАПИВ,  
- проф. Евгени Станимиров – Ректор на Икономически университет – Варна, 
- Медицински университет  Варна представляван от проф. Тодорка Костадинова – Директор на дирекция „Международно сътрудничество, акредитация и качество“ при  МУ „Проф. д-р П.Стоянов“- Варна,  
- ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, представлявано от доц. Пейчо Калоянчев, ръководител на Център за трансфер на морски технологии при ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, 
- Стопанска камара Варна , представлявана от г-н Огнян Спасов – Изпълнителен директор на Стопанска камара – Варна, 
- Доц.д-р Димитър Радев, 
- г-жа  Жанета Георгиева – Председател на УС на Агенция за социално развитие „Вижън“, 
- г-н  Валери Пенчев – Управител на „Корес“ ЕООД,
- г-жа Ралица Жекова – Изпълнителен директор на РАПИВ и 
- г-жа Мария Златева- Финансов мениджър на РАПИВ. 

Беше представен и обсъден Отчета за дейността на РАПИВ, като се отбелязаха постигнатите основни резултати:
1. Бизнес инкубатор – Варна към РАПИВ продължава дейността си по инициатива на екипа,  без финансово обезпечение, по акселераторска програма Start2Up, както и за подкрепата за стартиращи бизнеси. През отчетния период 16 младежи, създали свои компании с подкрепата на РАПИВ, получиха регулярни консултации по различни теми
2. Продължава успешно работата по 4 проекта:
INTRA “Интернационализация на регионалните МСП“, по   програма INTERREG EUROPE.
DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион” по програма DANUBE TRANSNATIONAL, в партньорство с ВСУ”Черноризец Храбър” и 12 чуждестранни организации – партньори.
 „D-CARE” „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството“ по Дунавската програма за трансгранично сътрудничество; в партньорство с НАСО и Община Аксаково и участието на Медицински университет –Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”, ИКТ Клъстер – Варна и 23 други чуждестранни организации – партньори.
ATU “Достъп до университети за хора с увреждания” по Програма Еразъм + на ЕК, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства за висше образование. В партньорство с ВСУ „Черноризец Храбър” и 3 други чуждестранни организации – партньори.
3.Приключи успешно изпълнението на проект BG05M90P001 – 1.023-0007-C01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
4. РАПИВ  беше избран за партньор на Европейския институт за иновации и технологии в храните - EIT Food за изпълнение на програмата „Участие на жени в производството на селскостопански храни” 2021 за България. За съвместна работа е привлечен като партньор катедра „Аграрна икономика”, Икономически университет - Варна.
 
 На заседанието си ОС избра и нов Управителен съвет на Сдружението: 
1.Областна администрация – Варна; 
2.Община Варна; 
3. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”; 
4. Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна; 
5. Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, Варна;
6. Икономически университет – Варна; 
7. Стопанска камара – Варна; 
8. Яни Димитров Янев; 
9. Ралица Жекова Жекова.
 
Бяха обсъдени и бъдещи съвместни инициативи с членовете на Сдружението като организирането и провеждането на дебат за стратегическото развитие на Варна и региона.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2021, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни