Search 
21 Януари 2018 г. ..:: НАЧАЛО ::.. Register  Login
   ЗА   РАПИВ        Minimize

  
   РАПИВ В ИНТЕРНЕТ Minimize

  
 НОВИНИ Minimize

ИНКУБИРАНЕ НА ФИРМА „E-CAP” ООД В БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ВАРНА

На 16 август 2017 г. в сградата на РАПИВ бе подписан договор за инкубиране между фирма „Е-САР” ООД и Бизнес инкубатор - Варна. Фирмата е приета за инкубиране с проект: “Разработване на иновативен продукт – интерактивна електронна карта за морските защитени територии по света”. Основните дейности, насочени към постигане на проектната цел, са дейности по създаване на прототип и дейности, подпомагащи бъдещата му пазарна реализация.

Фирмата е представлявана от г-н Явор Иванов - Управител на фирмата. Е-САР ООД е стартираща компания, създадена през 2015 г., като един от основните й продукти е експертна система за планиране и управление на процесите по изхвърляне на корабните отпадъци в съответствие с изискванията за опазване на околната среда (ECAP – Environmental Compliance Assistance Program).

Дейността на компанията е от изключително значение според екипа на РАПИВ, заради потенциалната възможност да окаже положително въздействие върху опазването на морските води от замърсяване.

Договорът за инкубиране е подписан между д-р Ралица Жекова - изпълнителен директор на РАПИВ и г-н Явор Иванов – „Е-САР” ООД.


 

 

 

На 27 – 28 юли 2017 г. Мария Златева от РАПИВ взе участие в проведения в гр. София семинар – обучение на EURODESK мултиплаери за България, в което взеха участие представители от цялата страна. Обучението, организирано от националния координатор на EURODESK България – Център за развитие на човешките ресурси, бе посетено от представители от цялата страна.

По време на събитието, г-жа Вася Арсенова – Евродеск координатор, представи дейностите до края на 2017 година, включващи Международния ден на младежта – 12 август, инициативата „Time To Move”, Международния ден на доброволчеството, както и годишната EURDOESK Networking Meeting.

Екипа на РАПИВ сподели опит и добри практики за работа с младежи, както и научи за добрите практики от Евродеск мултиплаери в гр. Хасково - Академия "Бъдеще за развитие" и в гр. Горна Оряховица - Младежка толерантност. 


 

 

 

В периода 12-14 юни 2017 г. представители на РАПИВ взеха участие в международна среща, финансирана по проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП”и организирана от CAPITANK (Италия).

По време на срещата РАПИВ и останалите партньори научиха относно различни добри практики относно интернационализация на МСП. Добрите практики бяха извлечени от различни организации и предприятия, включващи бизнеси, университети, иновационни полюси и регионални представители.

По време на срещата бе проведен и междурегионален тематичен семинар, на който РАПИВ обсъди с партньорите и външни експерти нуждите и бариерите относно интернационализацията на МСП.

 

 

 

   Представители на РАПИВ участваха в проведеното в Марибор (Словения) учебно посещение, проведено в периода 15-16 март 2017 г., организирано по проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП”, финансиран по първата покана за проектни предложения, по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г. на ЕК.

С екипа на РАПИВ и останалите участници бяха споделени 21 примера за добри практики за подкрепа на интернационализацията, които бяха идентифицирани и представени от водещия партньор по проекта – Агенцията за развитие на Марибор.

По време на визитата РАПИВ посети 3 МСП, също идентифицирани като добри практики от Подравския регион.

Като цяло учебното посещение бе много успешно и получи широко отразяване от  медиите в Словения.


Фирма „ЕОС 2013” ЕООД и Сдружение „Международна агенция за устойчиво развитие” - МАУР приключиха успешно своя период на инкубиране в Бизнес Инкубатор – Варна към РАПИВ.

По време на работата си с екипа на РАПИВ, “ЕОС 2013” ЕООД проведе успешни маркетингови кампании, чрез които успя устойчиво се развие и разшири. Отчетен е и ръст на основните показатели на компанията: над 3 пъти оборота, броя на клиентите и персонала.

Успех бе постигнат и от сдружение „МАУР”, екипа на което извърши оценка на ефекта от системата върху обстановката в страната, чрез експериментално внедряване и изготви констатации и препоръки към вземащите решения.


 

 

 

 

 

 

Считано от 01.02.2017 г., доц., д-р, маг. Димитър Радев, един от основателите на РАПИВ, след 13 години дейност като изпълнителен директор се пенсионира.

Доц. Радев остава член на Управителния съвет на Сдружението. За изпълнителен директор на РАПИВ, УС избра доц., д-р Ралица Жекова, с дългогодишен опит в управлението на европейски проекти. 

РАПИВ успешно проведе поредица от международни събития в периода 13-15 септември 2016г., по проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП”, финансиран по първата покана за проектни предложения, по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г. на ЕК, с участието на партньорите по проекта от  Словения, Италия, Испания, Португалия и Великобритания. Проектът се фокусира върху ролята на публичните власти в създаването на услуги за насърчаване на интернационализацията и подкрепа на конкурентоспособността на регионалните икономики, като по този начин допринася за постигането на целите, заложени в Стратегия Европа 2020.

На 13 септември се проведе междурегионален семинар „Генериране на знания в процесите по интернационализация” и представяне на добри практики в сферата на интернационализацията.

Повече информация за събитието може да намерите тук:

 

 


 

РАПИВ организира на 27 януари 2016 г. в град Варна, хотел Черно Море, заключителна конференция „Адаптиране към климатичните промени -възможности за устойчиво развитие”, по проект ClimAD, финансиран по „Програма за подкрепа на НПО в България,  по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия”. Целта на Заключителната конференция е да разшири информираността на обществото за адаптиране към климатичните промени, да подпомогне участието на НПО при стимулиране на политиките за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси и да запознае политиците с резултатите от проекта и с предложенията за включване на европейски политики и добри практики в регионалните и местни планове за устойчиво развитие. Програмата на конференцията e тук.

 

  РАПИВ е член на европейската младежка мрежа Евродеск. Целта на Евродеск е напълно безплатно да разпространява европейска информация и консултации до широк кръг млади хора, младежки работници и младежки организации относно програмите на ЕС в областта на образованието, младежката мобилност, работа, свободно време, права, програми и политика. Базата данни съдържа и широк кръг информация на европейско ниво, която касае младите хора. За повече информация: www.eurodesk.bg.

 

В изпълнение на дейностите по проект ClimAd Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ) издаде брошура „Препоръки за адаптиране към климатичните промени” с цел да запознае обществеността с актуални стратегии и политики на европейско, национално, регионално и местно ниво и с добри практики от различни европейски региони в областта на адаптирането към климатичните промени.

Препоръки за АКП (pdf)


 

 

 

 


 Print   
 ПАРТНЬОРИ Minimize

 

 

 

 6-HTBI.jpg

 ire-HTBI.jpg

 


  

Copyright 2009 by RAPIV   Terms Of Use  Privacy Statement